Imkoniyati cheklangan – bu qobiliyatsiz degani emas

Опубликовано Хусен Тангриев 2.10.2008

6363.jpgInklyuziv ta’lim yangi iqtidorlarni kashf etadi
Nogiron, jismoniy imkoniyati cheklangan bolalar ko‘pincha jamiyat hayotidan chetda qoladilar. Ular tortinib, ko‘p hollarda uydan chiqmaslikni afzal ko‘radilar. Ikkinchi holatda esa ular maxsus maktab-internatlarga yuboriladi. Yurtimizda 87 ta shunday o‘quv muassasasi faoliyat yuritadi.

Читать полностью »

ОИТВ-ОИТС нима ва унинг олдини олиш йўллари

Опубликовано Марат Бахтияров 19.04.2008

ЖЙОЮИ ичида энг кўп таркалгани ОИТВ бўлиб-бу одам  иммунитет танкислиги вируси (ВИЧ) бўлиб, у маълум йўллар оркали юкади ва бошка вируслардан фаркли равишда, ОИТВ инсон организми иммун тизимини жарохатлайди ва бу билан организм касаллик ва инфекциялар олдида химоясиз килиб кўйяди. Хозирги ОИТВ олдини олувчи ёки даволаши мумкин бўлган вакцина ёки дори топилмаган. Читать полностью »

Ёшларни хаётга тайёрлаш

Опубликовано Марат Бахтияров 19.04.2008

Умумжахон Согликни Саклаш Ташкилоти (УЖССТ) яхши жинсий тарбия жинсий фаоллика олиб келмайди, аксинча уни тутиб туради ва ёшларни келгуси хаётга тайёрлайди, деган хулосага келди. Жинсий тарбия кадриятлар, маданий меёрларга мос шаклланувчи инсон хатти харакатларига кирадиган психологик таъсирланишни хам назарда тутади. Читать полностью »

Ўсмир ўгил ва киз болаларда рўй берадиган психологик, анатомик, физиологик ўзгаришлар

Опубликовано Марат Бахтияров 19.04.2008

121.jpgБолагат ёши кизалокнинг катта кизга, ўгил боланинг йигитга айланиш даври хисобланади. Ўсмирлик даври-инсоннинг болагатга етиш даври ўзига хос жихатлари билан бошка ёш даврлардан кескин фаркланади. Болагат даври 11-15 ёш хисобланади. Айни шу даврда ўгил ва киз болаларда жисмоний ўсиш ва етилиш юзага келади. Бу давр хар бир ўгил ва кизда турлича кечади. Жинсий етилиш даври.  8-9 ёшдан бошланиб,18-19 ёшгача давом этади. Бу даврда содир бўладиган ўзгаришлар жинсий гормонларга боглик. Читать полностью »

Репродкутив саломатлик

Опубликовано Марат Бахтияров 19.04.2008

    Репродуктив сўзи лотинча сўз бўлиб, re- тикланиш, такрорланиш, produco-яратаман маъносини англатади. Репродуктив-биологияда организмнинг ўзига ўхшаш организмларни яритиши, кўпайиши маъносини билдирадию . Репродуктив саломатлик, яъни аёлнинг качон ва кандай шароитларда она бўлишини навзорат килиш, онанинг хам ва ундан тугилажак боланинг хам саломатлиги учун макбул шарт-шароитларни яратиш дегани. Читать полностью »

Юкумли касалликлар ва уларни олдини олиш

Опубликовано Марат Бахтияров 19.04.2008

Сил юкумли касаллик бўлиб, у одатда ўпкани зарарлантиради ва одам йўталганда аксирганда,гапирганда ёки тупурганда хаво оркали таркалади. Агар бемор киши тўлик махсус даволаниш курсидан ўтса, касалликни бутунлай даволашга бўлади: агар даволамаса, касаллик узок давом этувчи ногиронликка, ва хаттоки ўлимга олиб бориши мумкин. Ўпка сили билан касалланган, лекин даволанмаётган одам, бактерияларни таркатиш оркали, йилига 10 тадан 12 тагача соглом одамларга касалликни юктириш мумкин. Читать полностью »

Соч гигиенаси

Опубликовано Марат Бахтияров 19.04.2008

1.jpgСоч организмни куёш нуридан, иссик ва совукдан, чанг ва шу каби турли хил нохуш таъсирлардан саклайди. Шунинг учун сочда кўп микдорда ёг, чанг ва кир йигилади, натижада сочда казгок, соч бити ва замбуруг касалликлари пойда бўлиши мумкин. Читать полностью »

Зарарли одатлар ва ўкувчи ёшларни улардан асраш

Опубликовано Марат Бахтияров 19.04.2008

 Хар бир инсон шунингдек жамият учун саломатликдан кимматлирок нарса йўк. Куишилар саломатлигини мухофаза килиш ва мустахкамлаш гоят мухимдир. Саломатлик энг аввало мехнат ва турмуш шароитлари хамда фаровонликка боглик. Республикамизда эса кишиларнинг турмуш шароитлари кундан кунга яхшиланиб бормокда. Иктисодиётдаги ривожланиш, кўлга киритилган ютуклар салмоги ортиб бормокда. Шундай жаннат макон юртда самарали мехнат килиб, рохат-фарогатда яшашга не етсин. Читать полностью »

Тери тозалигини кандай тутиш керак?

Опубликовано Марат Бахтияров 19.04.2008

Терининг тозалиги факатгина терининг мутаносиб физиологик фаолиятини таъминлаб колмай, балки бутун организмнинг нормал ривожланиши учун шарт-шароит яратади. Шунингдек,  тери, (тана) тозалигини таъминлаш юкумли тери касалликларининг олдини олишда хам мухим ахамият   касб этади. Читать полностью »

Одам танаси ва аъзолари гигиенаси

Опубликовано Марат Бахтияров 19.04.2008

Болалар ва ўсмирлар гигиенаси-гигиена фани сохаларидан бири бўлиб, ташки мухит омилларининг бола организмига, унинг хаёт  фаолияти, таълим-тарбиясига таъсирини ўрганадиган ва ўсаётган авлод соглом хамла жисмоний ва маънавий жихатдан бекаму кўст ривожланиш учун зарур бўлган  чора-тадбирни ишлаб чикади. Бу фан амалий жихатдан болалар саломатлигини саклаш ва мустахкамлаш учун санитария меъёрини ишлаб чикади.

Читать полностью »