Она тилидан синонимларни, уларнинг ижобий ва салбий маъно нозикликларини ургатишда математика фанида фойдаланиладиган координата чизигини куллаш юкрри самара беради.
Маълумки, укувчиларнинг орзаки ва ёзма нуткини устиришда, суз бойлигини оширишда синоним (маънодош)лар юзасидан хосил килинган куникма ва малакалар катта роль уйнайди. Читать полностью »