Мактабда она тили укитишнинг мухим вазифаларидан бири узбек адабий тилининг асосий булимлари буйича пухта билим бериш оркали тилимизнинг жамият хаётидаги ахамиятини укувчилар онгига етказиш, уларнинг мантикий тафаккурини устиршдир.

Мантикий тафаккурни устяриш ипш эса аввало бериладиган назарий маълумотларнинг аниклиги, тугрилиги, таъриф ва коидаларни изохлаш учун келтириладиган мисолларнинг ишонарлилиги ва мукаммаллигига боглик. Макгаб она тили дарсликларида назарий билимларнинг мазмунан миллийлиги1 ва мундарижаси, изчиллиги ва узаро узвийлиги уларни кайта ишлаш ва такомиллаштиришни такрзо этади. Буни 9-10-сшнрларда кушма гап синтаксисини ургатиш жараёни мисолида изолаймиз:
1. Дарсликда тенг богловчиларнинг уч тури (бирикгарув, зидлов ва айирув богловчилари) билан тузилган богланган
кушма гаплар берилган. Аммо тенг богловчи хисобланиб, инкор маъносини ифодаловчи на богловчиси хакдца фикр
баён килинмаган: На бирор уйнинг мурисидан тутун чикади, на бирор дарахт куринади. Вахоланки, бу богловчи воситасида кушма гап кисмларигина эмас, балки содда гап булаклари хам узаро тенг богланиб, уюшик булаклар хосил килишини ургатиб бориш билимдаги изчилликни таъминлайди.
Афсуски, 8-синф дарслигида2 бу хаада мутлако эслатилмагани холла укувчиларга машкда Хечнарса на мусща на ашула на турлиуйинлар уни овута олмас .эдзутарзидаги умумлаштирувчи суз иштирок этган уюшик. булакли гавдаги туширилган тиниш белгиларини куйиб гапларни кучириш каби топшириклар берилган. Аслида билимдаги изчилликни таъминлаш учун 7-синфдаёк. богловчи мавзуси устида ишлай бошлаб, тенг богловчиларнинг уч тури эмас, балки инкор богловчиси маъноси ва вазифалари хакида маълумот берилиши максадга мувофик эди.
2. Богловчиларнинг нущда кулланишидан келиб чикиб, бу мавзу буййча материал дарсликда, жумладан, билан кумакчисининг -да, -у, (-ю), хам юкламаларининг тент богловчи вазифасини бажариши, балки сузивши зидлов богловчиси эканлиги, унинг мазмуни хакида маълумот ва машклар бериш керак. Чунки, балкизидловчиси гапнинг мазмунан бир-бирига карама-карши уюшик булакларини боглаб келади. Бунда зидлик маъноси анча кучли булади: Тинчликни кутиб утирмайдилар, балкиуникурашибкулга киритадилар. Гап шундаки, бу сузни куп укувчилар факат модал, кириш суз сифатидагана биладилар. Масалан, Балки сен бажарарсан бу топширикни!.. Бу сузнинг улар звдлов богловчиси сифатидаги вазифасини хам билишлари ва ундан шаклдош лексик-грамматик бирлик сифатида нуткда уринли фойдаланишлари уларнинг мантикий Тафаккурини устирибгина колмай, нуткининг таъсирчанлигини хам оширади.
3. Чогиштириш маъносини ифодаловчи булса, эса сузлари равишдош шаклдаги булибсузн билан узаро маънодош хам булиши мумкин. Бундай курилищдаги гап богланган кушма гап эканлигини таъкидлаш керак ва “Суз жон булиб, ру% унинг цолипидир”каби гапдаги булиб урнида булса, эса богловчиларини куплаб курсатиш лозим: Суз жон булса, рух унинг колжщцир, Суз – жон, рух эса унинг колипидир. Укувчилар купинча (-6, -иб) кушимчали равишдош шаклли к.ушма гап тузилишида факат равиш эргаш гапли кушма гапнинг курсаткичи деб биладилар: Юлдузлар аста суниб, уфк окара бошлади. Юкоридаги холатлардаги гапларни тавдослаш натижасида укувчилар кисмлараро мазмуний муносабат хамиша бирламчи, шакл эса иккиламчи ахамиятга эга эканлигини тушуниб етадилар.
Гап тузишда факат шаклга эмас, балки маънога эътибор бериш зарурлигини англаш тиниш белгиларини тугри куллашга ёрдам беради. Масалан, агар богловчи вазифасидаги суз боглама сифатида мураккаб от – кесимни хосил килса, кушма гапнинг биринчи кисми сифатида ундан сунг вергул куйилади, эга ва кесим орасида эса тире тушириб колдирилади. Булса, эса сузлари богланган кушма гапнинг 2 – кисми таркибида келса,-кушма гапнинг биринчи кисмидан сунг вергул куйилади. Бунда маъно янада бурттирилади, шунга кура пауза катга булиб, оханг кутарилади, аммо бу сузлардан кейин хеч кандай тиниш белгиси куйилмайди.
4. Булса сузидаги -са кушимчаси эргаш гап кесимига кушилиб, асосан шарт эргаш гапли кушма гапни тузиш бияан бирга богловчи восита сифатида яна 7 турдаги эргаш гап кисмларини боглашда иштирок этади, лекин уларда шарт маъноси булмай, балки бош гапдага олмош билан ифодаланган у ёки бу булак изохланади. Масалан, 1. Кимкименгадустлик цилган булса, мен унга мурувват, эхсон, иззату икром курсатдим(Амир Темур). 2. А%л ила илмнингяхшилитива фазилати крича баланд бужа, жахолатдантугиладиганёмонлик балоларишунча паства хордир{Абдушш Авлоний).
Демак, булса сузи мустакил лекдик маъно англатишидан таш*;ари, турлича грамматик маъно ифодалаб шаклдош ёрдамчи сифатида икки хил богланишдаги кушма гап тузищца восита булиб хизмат килади: богланган кушма гап кисмларини тенг боглашга хизмат килганда бу суз эса сузига маънодош булади ва гапдаги икки кисмни мазмунан узаро киёслайди. Агар икгисодий усиш, тара!щиёт жамиятимизнинг танаси булса, маънавияг-маър!ф1ттсиёсМонгетуклигиуншп’руки, а%ли ва жонидир. Иктисодий усиш, тарацциёт-жамиятимизнинг танаси, маънавият-маърифат ва сиёсий етуклиги эса унингрухи, акли ва жонидир. Булса сузи эргаш гапли кушма гапнинг биринчи кисми кесимини шакллантиришга хизмат к.илса, бу суз х.олат билдирувчи кумакчи феъл сифатида намоён булади.
Янги, такомиллащган дастур ва дарсликлар яратишда шулар хисобга олинса, максадга мувофик. булар эди.