321.jpegУзбек тилшунослищца грамматик синонимлар, айникса, синтактик синонимлар хали кам урганилганлиги, бу сохадага илмий ишларда хам умумий бир хулоса йуклиги туфайли урта мактабларнинг XI синфи она тили дарсларида синонимик конструкцияларни урганишда бирмунча кийинчилик юзага келмокда.

Х-Х1 синф “Она тили” дарслигида1 грамматик синонимлар, айникса, синтактик синонимлар юзасидан етарлича назарий маълумот берилмаган.

Шунинг учун синтактик синонимияга дойр мавзуларни утишда куйидаги маълумотлардан фойдаланилса, укувчиларнинг мавзуни тулаконли узлаиггиришига ёрдам беради.
Фикрни тингловчига аник., тушунарли, таъсирчан килиб етказиб бериш учун хизмат килувчи синтактик синонимлар хох ёзма нуткда булсин, хох огзаки нуткда булсин, уларга услубий вариантлар сифатида ёндашган маъкул. Чунки синтактик синонимлар хам, асосан, лексик синонимлар каби нуткда турли маъно нозикликларини келтириб чикаради, фикрнинг анш;, таъсирчан булишига хизмат килиши билан бирга, асосан, услубий буёвдорликни таъминлайди.
Тилнинг синонимик воситалари канчалик куп урганилса, фикрни аник, ва мукаммал ифода этувчи синтактик конструкцияларни онгли равишда танлаш учун шунчалик бой манба тупланади. Синтактик синонимлар таркибидаги компонентлар лексик характери жихатидан бир-бирига якин булган, мазмунан умумий бир фикрни ифода этувчи синтактик конструкциялардир. –
Синонимлар факат услубий хусусиятгагина эга булиб колмай, балки эмоционал хусусиятга хам эгадир. Улар биргалашиб услубий маъноларнинг яхлит бир куринишини юзага келтиради.
Улар бир – бирларидан эмоционал ва услубий жихатдан фаркланшнлари туфайли хар бирини нуткда аташнинг уз урни бор. Шунинг учун баъзида бири ишлатилиши лозим булган жойда иккинчисини ишлатиш мумкин булмайди. Масалан,

а) суз бирикмаси ва гашгар орасидаги синонимия.
б) гап турлари ва микромагалар уртасидаги синонимия.
Синтакшк синонимларнинг бу турларини деярли барча грамматик материаллар доирасида топиш мумкин. Синтакгик вазифаси жщатидан узаро якин булган, аммо тузилиши жихатидан фарклануви сабабли услубий вазифаси турлича булган ана шу синтактик синонимларни нуткда к.уллай билишни ургатиш она тили укитиш методикасининг долзарб масалаларидан биридир.
Шуни айтиб утиш лозимки, урта мактабда, айникса 8-9-синфларда хар бир йирик мавзудан сунг синтактик синонимия юзасидан машклар бажариш укувчилар нугкини бойитишга ёрдам беради.