Баркамол авлодни тарбиялаш ?амиша инсониятинг энг эзгу ва энг улу? орзуларидан бири ?исобланиб келинади. Агар тарих са?ифаларига назар ташлайдиган бўлсак, Ал-Фаробийнинг “Фозил одамлар ша?ри” асарида жамиятдаги ?ар бир билимли инсон фозил одамдир. Бундай инсон ўзи яшаётган давлатдаги барча ?онун-?оидага эътиборли ва унга амал ?илувчи, ўз касбининг устаси бўлади деб таъкидланган. Мамлакатимизда ?ам азал-азалдан ёшлар тарбияси, уларнинг пухта билим олишларига жиддий эътибор ?аратиб келинган. Айни?са, муста?иллик йилларида баркамол авлод тарбиясига ?укумат даражасида эътибор ?аратилаётир. Жорий йилнинг мамлакатимиз ра?бари томонидан “Баркамол авлод” йили деб номланиши ?ам фикримизнинг я??ол далилидир.
Дар?а?и?ат, бугун мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг ?амровли исло?отларнинг замирида ?ам ёшларнинг камолини кўриш ма?сади ётибди. Агар эътибор берадиган бўлсак, бугун янгидан-янги замонавий ў?ув дарго?лари ёшлар ихтиёрида. Таълим тизими тубдан исло? ?илинди. “Таълим тў?рисида”ги ?онун ?амда “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”нинг ?аётга татби? этилиши, мамлакатимизда янги ў?ув тизимининг вужудга келишига ?амда замонавий билимга эга бўлган ёш мутахассисларни тайёрлашга замин яратди.
Ёшларимиз ўз билим ва и?тидорлари билан жа?он са?нида ўз ўрнини топмо?да. Албатта, бу юту?ларнинг тагзаминини таълимдаги исло?отлар ташкил ?илади. Дарслар ю?ори технологиялар асосида ташкил ?илинган. Айни?са, дарсларнинг интерактив усулларда олиб борилиши, ёшларнинг кўпро? муста?ил фикрлашга ундаб, дарс жараёнида ўз ёндашуви билан иштирок этишини таъминламо?да.
?озирги кунда олий ў?ув юртларини битирган ёшлар ўз мутахассисликлари бўйича фаолият юртимо?да. Зеро, ёшлар ў?иб-ўрганиш, ?аракатда бўлишлари – ?аётда улкан чў??иларни забт этишларига кўмаклашишини яхши англаб етмо?да. Юртбошимиз таъбири билан айтганда: “Бизга битирувчилар эмас, мактаб таълим ва тарбиясини кўрган шахслар керак.” Дар?а?и?ат, ?аётнинг теран ?а?и?атини яхши англаган инсон ў?иш жараёнида ўзи учун зарур бўлган барча билимларни олишга интилади. Бу нафа?ат мамлакат келажаги учун, балки ўзининг ма?садлари сари ол?а интилиш билан баробардир.
Ёшларимиз бунга жавобан кўзларида катта ишонч ва интилиш билан илм ўрганмо?да. Албатта, улар олган билим ва кўникмаларини ?аётга татби? этиб, юртимиз равна?и йўлида хизмат ?илади.
Фарход ЭГАМ?УЛОВ